Vlotlaan 535, Monster

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Op bedrijventerrein Vlotlaan in Monster komt het voormalige onderkomen van “Themapark De Westlandse Druif” beschikbaar voor (gedeeltelijke) herontwikkeling naar een bedrijvenbestemming. Eind 2019 heeft het themapark haar activiteiten beëindigd op deze locatie.

De huidige eigenaar heeft besloten het perceel (18.770 m2) te verkopen ten behoeve van de herontwikkeling. De verkoopopbrengsten zullen volledig worden aangewend om diverse goede doelen in de regio met een cultuur(historische) binding financieel te ondersteunen.

Naar aanleiding daarvan zijn in de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Westland over de herontwikkeling van het perceel naar een (gedeeltelijke) bedrijvenbestemming. Uitkomst van deze gesprekken is dat in de basis twee ontwikkelscenario’s mogelijk zijn. Een complete herontwikkeling naar een bedrijvenbestemming of het behoud van een horecafunctie in combinatie met bedrijfsactiviteiten. Deze 2 varianten zijn op tekening nader uitgewerkt.

Middels deze brochure worden partijen uitgenodigd tot het uitbrengen van een bieding op het perceel, waarbij zowel de bieding als de toekomstige activiteiten een belangrijke factor vormen in het gunningsproces.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Monster
Sectie: F
Nummer: 3107
Oppervlakte: 18.770 m2 (voorlopig)
Eigendomssituatie: Eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen

Gemeente: Monster
Sectie: F
Nummer: 3110
Oppervlakte: 129 m2 (voorlopig)
Eigendomssituatie: Recht van opstal

Het recht van opstal is eeuwigdurend gevestigd ten behoeve van het in eigendom hebben en houden van een steiger. De gemeente Westland dient toestemming te verlenen om het opstalrecht over te dragen aan rechtsopvolgers.

BESTEMMING
Conform vigerend bestemmingsplan ‘’Bedrijventerrein Monster’’ zijn op de locatie maatschappelijke activiteiten toegestaan. De voor “maatschappelijk” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• Cultuurbeoefening en ontspanning in de vorm van een museale druiventuin;
• Gebouwen en andere bouwwerken die voor cultuurbeoefening en ontspanning nodig zijn;
• Bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeer voorzieningen, nutsvoorzieningen, groen en water.

Echter zijn er twee varianten mogelijk voor de herontwikkeling van de bestemming op deze locatie:

Variant A
• Volledige transformatie naar bedrijvenbestemming;
• Verplichting tot gebruik groen dak en zonnepanelen;
• Groenzone t.o.v. Vlotwatering.

Variant B
• Behoud gedeeltelijke horecabestemming;
• Eigen ontsluiting voor horecafunctie;
• Behoud lage kassen;
• Gedeeltelijke transformatie van kassen naar nader in te richten bedrijfslocatie;
• Verplichting tot gebruik groen dak en zonnepanelen (t.p.v. bedrijvenbestemming).

STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN
De gemeente Westland heeft concept stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. De exacte invulling is uiteindelijk ter beoordeling aan de gemeente Westland. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de gemeente Westland.

Bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (rekening houdend met afstand tot gevel van de woonbestemmingen).

Duurzaamheid is van groot belang:
• Groene daken;
• Zonnepanelen, voortvloeiend uit de energiebehoefte;
• Groene gevels t.p.v. aanduiding op de plankaart;
• Duurzame bouwtechnieken;
• Gasloos bouwen, duurzame energiehuishoudingstechnieken.

Overige stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgenomen in de door de gemeente Westland opgestelde randvoorwaarden. Deze worden als bijlage meegestuurd bij de informatieverstrekking.

VERKOOPPROCEDURE
Batenburg Bedrijfshuisvesting is exclusief aangesteld als de adviseur van “Stichting Vastgoed Westlandse Druif” (verkoper) en is geselecteerd om namens de Verkoper op te treden bij de verkoop van de herontwikkelingslocatie aan de Vlotlaan 535, 2681 TW te Monster (Het Verkochte).

Informatieverstrekking
De informatieverstrekking vindt plaats door Batenburg Bedrijfshuisvesting per email/we-transfer aan kandidaten die daartoe een verzoek hebben ingediend. De informatie wordt verstrekt gedurende de periode van voorinschrijving. Bezichtigen is uitsluitend mogelijk op afspraak.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop van het perceel geschiedt per inschrijving. Uitsluitend volledige inschrijvingen worden behandeld en ter beoordeling voorgelegd aan Verkoper. Inschrijven kan vanaf 28 september 2020 tot uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020 – 16.00 uur. Inschrijving geschiedt in een gesloten envelop met duidelijke vermelding:

Batenburg Bedrijfshuisvesting, t.a.v. Elco Bouwmeester
Adres: Honderdland 71, 2676 LS te Maasdijk

Voorwaarden inschrijving
Onderdeel van de verkoop bij inschrijving zijn de volgende zaken:
• Omschrijving van de planvorming. Herontwikkeling / behoud van (een deel van) de opstallen;
• Activiteiten beoogde gebruiker bedrijvenbestemming / horecabestemming;
• Tenaamstelling Koper;
• Eigen gebruik / Belegging;
• Variant A / Variant B;
• Bieding – koopsom;
• Voorbehouden van toepassing?

Einde inschrijfprocedure
Na afloop van de inschrijfprocedure worden de inschrijvingen voorgelegd aan Verkoper. Door Verkoper worden de inschrijvingen beoordeeld. Met de voor Verkoper meest gunstige inschrijvingen zullen vervolggesprekken worden ingepland. Verkoper behoudt zich het recht voor om onvolledige inschrijvingen te weigeren, onderhandelingen stop te zetten waarmee vervolggespreken zijn gevoerd met partijen en behoudt zich het recht van gunning voor.

ANTI SPECULATIEBEDING
Een anti speculatiebeding van tenminste 3 jaar is van toepassing en zal worden opgenomen in de koopakte.

DISCLAIMER
De informatie zoals opgenomen in deze vrijblijvende informatiebrochure is slechts bedoeld als algemene en globale informatie ten behoeve van een mogelijke gegadigde en mogen op geen enkele wijze beschouwd worden als een aanbod of als onderdeel van een mogelijk overeenkomst.

De informatievoorziening is daarmee slechts bedoeld tot een uitnodiging tot inschrijving op het perceel. Alle activiteiten in relatie tot de voorgenomen verkoop en koop zijn te allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring van koper.

Batenburg Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van gebruikers van deze informatie voor onjuistheden in deze informatie noch voor enige aanvullende informatie.

Brochure

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Locatie

Deel dit object

Share