Bedrijfshuisvesting nieuws

BLOG: UBO-register verplicht voor ondernemers

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: ”Wwft”) verplicht bedrijfsmakelaarskantoren onder andere om een cliëntenonderzoek uit te voeren naar de betrokken partijen bij een vastgoedtransactie. Via een cliëntenonderzoek moeten één of meerdere UBO’s (Ultimate Benificial Owners) worden vastgesteld. Dit zijn personen die een groot aandeel in een bedrijf hebben, en vanaf 27 september 2020 worden zij verplicht een persoonlijke UBO-verklaring aan te vragen via het UBO-register.

Welke natuurlijke personen als UBO worden aangemerkt, verschilt per ondernemingsvorm. In deze blog wordt nader ingegaan op de definitie UBO per ondernemingsvorm. Naast het uitvoeren van een cliëntenonderzoek dienen wij als bedrijfsmakelaarskantoor ook onderzoek te doen of een UBO of pseudo-UBO een “PEP” is. Een PEP betekent “Political-Exposed Person”, ofwel: “politiek prominent persoon”. Welke kwalificaties exact gelden voor een PEP, wordt in deze blog nader omschreven.

Wat is een UBO (Uiteindelijke Belanghebbende van een Onderneming)?

Er zijn twee belangrijke criteria de van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO. Deze zijn als volgt:

 • het houden van het uiteindelijke eigendom; of
 • het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een cliënt, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen.
Een UBO is een natuurlijk persoon die
 • direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de B.V. of N.V., dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel;
 • direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% in een stichting of vereniging, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de stichting of vereniging;
 • direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% in een V.O.F., maatschap, C.V. of rederij, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst;
 • bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.

In de praktijk komt het vaak voor dat er sprake is van één of meerdere bestuurders van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld in geval dat een B.V. wordt bestuurd door drie bestuurders. Echter een bestuurder hoeft niet altijd te worden gekwalificeerd als UBO. Voor ons als bedrijfsmakelaarskantoor is het daarom niet altijd mogelijk om via het openbare UBO-register de UBO(‘s) vast te stellen.

Indien dit niet voor ons mogelijk is, vragen wij medewerking te verlenen aan één of meerdere onderstaande opties
 • U verstrekt ons een kopie van het aandeelhoudersregister van de betrokken onderneming(en).
 • U verstrekt ons een organogram van de betrokken onderneming(en), waarin de aandeelhoudersstructuur duidelijk wordt, indien mogelijk voorzien van bedrijfsstempel van de accountant/boekhouder.
Kortom, wij zullen u te allen tijde verzoeken om de volgende documenten
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • recente uittreksels van de Kamer van Koophandel van alle eventueel bovenliggende vennootschappen;
 • kopie legitimatiebewijzen van alle vastgestelde UBO’s;
 • indien noodzakelijk een organogram van de aandeelhoudersstructuur- ofwel een kopie van het aandeelhoudersregister.

Pseudo-UBO vs. UBO

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er geen UBO aangemerkt kan worden van een onderneming. De leidraad van de Wwft schrijft dan het volgende voor:

“In zeer uitzonderlijke gevallen kan bij hoge uitzondering een persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld de bestuurder) worden genoteerd als UBO(s) (de “Pseudo-UBO”). Bijvoorbeeld als er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO te achterhalen is. Deze regeling garandeert dat voor iedere rechtspersoon een UBO kan worden geregistreerd.”

Een pseudo-UBO kan echter alleen aangewezen worden als alle eerdere mogelijke middelen zijn doorlopen en uitsluitend op voorwaarden dat er geen gronden voor verdenking bestaan, dan wel indien er enige twijfel bestaat of de UBO inderdaad de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft. Onder “hoger leidinggevend personeel” wordt het statutair bestuur van de cliënt verstaan.

Wat is een PEP (Politiek prominent persoon)?

Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden daarvan (zijnde partners, meerderjarige en minderjarige kinderen, partners van kinderen en ouders) of naaste geassocieerden (bijvoorbeeld iemand die met een PEP nauwe zakelijke relaties heeft) van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Een PEP is een natuurlijk persoon die één van de volgende functies bekleed of tot één jaar geleden heeft bekleed:
 • Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.
 • Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan.
 • Lid van het bestuur van een politieke partij.
 • Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat.
 • Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank.
 • Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.
 • Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatbedrijf.
 • Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder deze prominente politieke functies. Directe familieleden van bovenstaande functionarissen worden ook als PEP beschouwd:
 • De echtgenoten van een PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt aangemerkt.
 • Een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van het kind wordt aangemerkt.
 • De ouder van een PEP.

Niet onder het begrip PEP vallen de grootouders, broers, zusters, neven en nichten van de politiek prominente persoon. Ook vallen lokale politici niet onder het begrip PEP.

Naaste geassocieerden van een PEP zijn:
 • een natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
 • een natuurlijk persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

Zakelijke relaties met PEP’s vereisen aanvullende maatregelen omdat deze groep een grotere kans op reputatieschade, corruptierisico en andere risico’s met zich meebrengt. Als bedrijfsmakelaarskantoor zijn wij verplicht verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen uit te voeren, in alle gevallen van transacties of zakelijke relaties met cliënten die als PEP kwalificeren of waarbij de UBO van een cliënt als PEP kwalificeert. Het gaat allereerst om passende maatregelen zodat u de bron van het vermogen en van de middelen kunt vaststellen die bij deze zakelijke relatie of deze transactie gebruikt worden. Ook is toestemming vereist van een persoon die deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verrichten van deze transactie.

Verplichte UBO-registratie voor ondernemers

Vanaf 27 september 2020 is het voor ondernemers verplicht een persoonlijke UBO-verklaring aan te vragen. Het UBO-register is een onderdeel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en u heeft na inwerkingtreding 18 maanden de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen. Nieuw op te richten vennootschappen moeten vanaf dit moment de gegevens van hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het handelsregister. Indien u de gegevens niet registreert, riskeert u een boete.

Maar wie heeft toegang tot deze gegevens? Het antwoord is simpel: iedereen, mits men ervoor betaalt en zichzelf identificeert. De Kamer van Koophandel zal over de registratie van UBO’s een brief sturen waarin staat uitgelegd hoe de registratie in zijn werk gaat.

Vanaf 27 september kunt u zelf uw registratie online regelen. U kunt tot 27 maart 2022 kosteloos uw registratie regelen. Indien u meerdere bedrijven heeft die ingeschreven staan, dan dient u per onderneming uw registratie in te vullen. Batenburg Bedrijfshuisvesting zal voor haar eigen onderneming ook de UBO’s laten vastleggen bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u hier vragen over en wilt u meer weten over UBO’s of de Wwft? De vastgoedadviseurs van Batenburg Bedrijfshuisvesting staan u graag bij! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Bronnen

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email